Company Logo

Zimi Corporation

Zimi Corporation

Address

Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City
Jiangsu
China

General Contact Information

http://www.zmifi.com

8618952018106


Publications by Zimi Corporation

Per Category Contact Information

Batteries

http://www.zmifi.com
8618952018106

Battery chargers

http://www.zmifi.com
8618952018106

Coils and magnetic shielding

http://www.zmifi.com
8613776570036

Consumer electronics

http://www.zmifi.com
8618952018106

Digital still cameras and camcorders

http://www.zmifi.com
8618952018106

Mobile phone accessories

http://www.zmifi.com
8618952018106

Mobile phone operators

http://www.zmifi.com
8618952018106

Mobile phones

http://www.zmifi.com
8618952018106

OEM/ODM

http://www.zmifi.com
8618952018106

Power supplies, AC/DC converters

http://www.zmifi.com
8618952018106

Wireless power technology

http://www.zmifi.com
8618952018106

Wireless power transmitters for integration

http://www.zmifi.com
8618952018106


Contact this company using the form below