Nanchang Innotech Technology Co., Ltd.

Nanchang Innotech Technology Co., Ltd.

Address

399 Rue Le Lake Street Nanchang Airport Economic Zone
Jiangxi Province
China

General Contact Information

http://www.innotechchina.com/

86-7552951-6506


Per Category Contact Information

Battery chargers

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Consumer electronics

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

ICs and power electronics components

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Kitchen power transmitters and appliances

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Mobile phone accessories

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

OEM/ODM

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Power supplies, AC/DC converters

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Power tools

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Test labs and test tools

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Wireless power technology

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506

Wireless power transmitters for integration

http://www.innotechchina.com/
86-7552951-6506


Contact this company using the form below