Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd.

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd.

Address

1F, Building C Dakan Technology Park Xili
518055
Nanshan, Shenzhen
China

General Contact Information

https://www.mymili.com

+86-755-83741500


Per Category Contact Information

Batteries

https://www.mymili.com
+86-755-83741500

Consumer electronics

https://www.mymili.com
+86-755-83741500


Contact this company using the form below