Company Logo

Hanrim Postech Co., Ltd.

Head Office, hanrim B/D, 924, Kosaek-Dong, Kwonsun-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do,
441-813
Suwon
South Korea

General Contact Information

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Per category contact information

Batteries

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Battery chargers

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Coils and magnetic shielding

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

ICs and power electronics components

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Mobile phone accessories

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

OEM/ODM

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Wireless power technology

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

Wireless power transmitters for integration

http://www.hanrim.com/
+82-31-252-5100

To contact this company, please use the contact form below